Polityka prywatności

...

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

WWW.KONOPNATERAPIA.COM 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.konopnaterpia.com jest Wojciech Wierciński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą KONOPNA TERAPIA CENTRUM LECZENIA MEDYCZNĄ MARIHUANNĄ – SKLEP WOJCIECH WIERCIŃSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Ryska 3a/54, 15-008 Białystok, NIP: 5321293066, REGON: 520443574 (Współadministrator 1) oraz Marcin Kobyliński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN KOBYLIŃSKI INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Świętego Rocha 12a (II piętro gabinet nr 9), 15-879 Białystok, NIP: 5432094157, REGON: 389350276 (Współadministrator 2), zwani dalej łącznie „Współadministratorami” i będący jednocześnie „Usługodawcami”.

 2. Dane osobowe zbierane przez Współadministratorów za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.konopnaterapia.com lub Regulaminie Rejestracji Wizyt.

 4. Usługobiorcy mogą kontaktować się z w sprawach związanych z ochroną ich danych osobowych pod adresem mailowym: sklep@clmm.pl lub pisemnie pod adresem: Al. Józefa Piłsudskiego 26, lok. 49, 15-444 Białystok

 5. Uzgodnienia dotyczące podziału i wypełniania przez Współadministratorów obowiązków wynikających z RODO, zawiera umowa o współadministrowanie zawarta pomiędzy Współadministratorami.

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Usługobiorców Strony www.konopnaterapia.com w przypadku:

    1.1. rejestracji Konta w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),

  1.2. składania Zamówienia w Sklepie w celu wykonania Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),

   1.3 zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

  1.4. skorzystania z Systemu Opinii w celu umożliwienia Klientowi wyrażenia swojego zdania na temat zakupionego w Sklepie Produktu oraz zawartej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży lub Umowy Rezerwacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),

  1.5. skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),

  1.6. wypełnienia przez Klienta Ankiety Kwalifikacyjnej, w celu umożliwienia zweryfikowania Klienta przez Usługodawcę pod kątem możliwości korzystania z terapii medyczną marihuaną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

  1.7. składania Rezerwacji przez Klienta, w celu wykonania Umowy Rezerwacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy).

 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje w przypadku:

  2.1. Konta: adres e-mail,

  2.2. Zamówienia: imię i nazwisko (lub nazwę/firmę), adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu,

  2.3. Newslettera: imię i nazwisko, adres e-mail,

  2.4. Formularza Kontaktowego: imię i nazwisko, adres mailowy,

  2.5. Ankiety Kwalifikacyjnej: imię i nazwisko, płeć, numer PESEL, numer telefonu, adres mailowy, adres, wzrost, wagę, informacje na temat zdiagnozowanych u Pacjenta jednostek chorobowych, informacje na temat przyjmowanych przez Pacjenta leków, informacje na temat uzależnień i chorób psychicznych Pacjenta i występujących w jego rodzinie, informacje na temat alergii Pacjenta oraz załącza dokumentację medyczną potwierdzającą jego schorzenie,

  2.6. Rezerwacji: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.

 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Współadministratorów: 

  3.1. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

  3.2. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Współadministrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

  3.3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Współadministratora, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 4. Podczas korzystania ze Strony www.konopnaterapia.com mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.

 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

 8. Współadministratorzy dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności zapewniają, że zbierane i przetwarzane przez nich dane są: 

8.1. przetwarzane zgodnie z prawem,

8.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

8.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzystają Współadministratorzy przy prowadzeniu strony www.konopnaterapia.com a w szczególności do:

  1.1 podmiotów realizujących dostawę Produktów,

  1.2. dostawców systemów płatności,

  1.3. dostawców systemów ankiet opiniujących,

  1.4. biura księgowego,

  1.5. hostingodawcy,

  1.6. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,

  1.7. podmiotów zapewniających system mailingowy,

  dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego oraz strony.

 2. Dostawcy usług (o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu), którym przekazywane są dane osobowe – w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności – albo podlegają poleceniom Współadministratorów co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

  2.1. dostęp do danych – art. 15 RODO,

  2.2. sprostowanie danych – art. 16 RODO,

  2.3. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

  2.4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,

  2.5. przeniesienie danych – art. 20 RODO,

  2.6. sprzeciw – art. 21 RODO,

  2.7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@clmm.pl

 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Współadministrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – WspółAdministrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Współadministratorów używa plików „cookies”.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

  3.1. „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

  3.2. stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

 4. Współadministratorzy wykorzystują własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 5. Współadministratorzy wykorzystują również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).

 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:

7.1. wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na Stronę i pojawieniu się komunikatu dotyczącego cookies,

7.2. zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA NA STRONIE

 1. Na Stronie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.konopnaterapia.com, zawierającą taką wtyczkę przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook oraz Instagram.

 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.konopnaterapia.com, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.konopnaterapia.com do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.

 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców: 

  5.1. https://www.facebook.com/policy.php

  5.2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.konopnaterapia.com bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.konopnaterapia.com musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.

 7. Współadministratorzy wykorzystują na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads. Ich używanie wiąże się wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC. dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Współadministratorzy stosują odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj:  polityka prywatności.